LAATSTE STAND VAN ZAKEN

 

Juni 2021

Onze romeins postulator de ZEH Dr. J. Geelen, c.r.l.

heeft de door hem geschreven en vertaalde Positio opgestuurd aan de Relatore te Rome waar deze door een theologische en historische commissie gewaardeerd zal worden aan de hand van de deugden van Ailbertus van Antoing, de stichter van Rolduc.

 

2018-2020 voorbereiding schrijven en in Rome indien van de  Positio volgens de richtlijnen van de benoemde relatore

 

December 2017

Benoeming van de Relatore voor onze zaak: de Italiaanse Kapucijn: pater Vincenzo Criscuolo O.F.M.Cap

 

 

November 2017:

We zijn verheugd te kunnen melden dat het zaligverklaringsproces van Ailbertus in een nieuwe belangrijke fase is gekomen! Nu het complete dossier met de akten van het diocesaan proces door de Congregatie voor de Zalig en Heiligverklaring getoetst is op de juridische correctheid en positief bevonden is. Dit betekent dat het werk in het bisdom Roermond min of meer eindigt en dat het Vaticaan zelf met het dossier aan de slag gaat.

De eerste stap is de benoeming van een zogenaamde "Relatore". Dit is een expert die instructies zal geven aan onze Postulator voor het opstellen van een zogenaamde "Positio"; dit is een uitgebreid pleidooi inzake het leven en de deugden van Ailbertus.

Vervolgens wordt deze "Positio" beoordeeld door een commissie van 10 theologen, en omdat het hier om een historische causa* gaat, ook nog eens door een commissie van 10 historici. Iedere theoloog en iedere historicus moet een oordeel schrijven. Als een meerderheid van de commissieleden alles positief bevinden, pas dan zullen de leden van de Congregatie van de Heiligen, o.l.v. de Kardinaal-Prefect, zich uitspreken en wordt de kandidaat-zalige de titel "Eerbiedwaardig" verleend d.m.v. een Pauselijk decreet.

 

* Met historische causa wordt bedoeld dat de Dienaar Gods in een tijdperk geleefd heeft waar geen levende getuigen bevraagd kunnen worden en er vaak ook weinig tot geen geschreven getuigen zijn. Dat betekent dat de kandidaat-heilige in een bepaalde context geplaatst moet worden en het historisch materiaal wat er wel min of meer voor handen Is, naar waarde geschat moet worden. Dit Is een speciaal onderzoek door specialisten (lees: historici). Daarom ook dat dit betekent dat er een extra onderzoek zal moeten gebeuren.

Begin

Er liggen meer dan 900 jaren tussen de dood van Ailbertus van Antoing en de dag van vandaag. In 2005 werd een werkgroep opgericht met het doel de faam van de stichter van Rolduc onder de aandacht te brengen. Twee historici werden gevraagd een actuele biografie te schrijven, die gebaseerd moest zijn op authentieke archiefstukken. Hun bevindingen waren positief: zij stelden niet alleen vast dat Ailbertus in Sechtem (D) waar hij gestorven was als een heilige werd vereerd maar ook elders.

 

Het proces-verloop

De Stichting Ailbertus Rolduc kreeg een nieuwe impuls en een specifieke opdracht. Zij zou de “actor” worden in het verloop van het zaligverklaringproces. Er werd een “postulator” aangewezen, dhr. Theo Kutsch en een speciale kerkelijke rechtbank samengesteld.

 

De opening van het diocesane proces vond plaats in de Rocco-bibliotheek van Rolduc op 11 mei 2012 en werd succesvol afgesloten op 30 januari 2013. Aantoonbaar is dat Ailbertus tijdens zijn leven als bij zijn dood en ook daarna als een heilige werd beschouwd én dat hij in de tijd waarin wij nu leven een uitzonderlijke plaats zou kunnen bekleden als voorbeeld en voorspreker voor mensen die zoeken naar de zin van hun leven. Als Stichting begeleiden en stimuleren wij de zaligverklaring van deze man Gods die een wezenlijk stempel drukte op de christelijke cultuur van deze Euregio.

 

Volgende Fase

Nadat het dossier van Ailbertus leven en werken in boekvorm naar de Heiligencongregatie in Rome werd gestuurd en daarmee een einde kwam aan het diocesane vooronderzoek, is op 1 april 2014 de Romeinse fase van het zaligverklaringsproces in gang gezet: in het bijzin van de Romeinse postulator, dr. J. Geelen C.R.L., zijn alle documenten uit het diocesaan vooronderzoek aan de Prefect van de Heiligencongregatie aangeboden.

Allereerst zal een commissie van rechtsgeleerden toetsen of het diocesaan vooronderzoek volgens de geldende normen van de Heiligencongregatie verlopen is. Vervolgens wordt een commissie van theologen gevraagd om te onderzoeken of Ailbertus inderdaad een deugdzaam en heilig leven geleid heeft en tenslotte wordt een derde commissie, nu van historici, gevraagd om te onderzoeken of de faam van Ailbertus' heiligheid een constante kent en worden eventuele wonderen op zijn voorspraak onderzocht. De attente lezer zal nu wel begrijpen waarom zo'n proces zoveel tijd en geld kost.

 

Aanvullende verklaringen naar Rome

Eind Juli 2015 werden er aanvullende getuigenissen van priesters en leken en bronnen van de historici door Mgr. Van Calster te Rome overhandigd bij de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Deze betreffen getuigenissen van mensen die leven en werk Ailbertus als zinvol ervaren hebben voor henzelf en voor de wereld van vandaag.

Begin december 2015 werd te Roermond aan Mgr. Wiertz de zeer interessante en waardevolle getuigenissen over Ailbertus (door geestelijken én leken onder ede verklaard) aangeboden aan Mgr. Wiertz, welke er zeer geïnteresseerd in was (foto).

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb